BE/NL

Sustainability

SEAT Environmental Policy

De tijd dat automobielconstructeurs zich enkel maar bekommerden om de verkoop van voertuigen, is wel voorbij. Vandaag, nu de zorg voor het milieu elke dag nijpender wordt, heeft een constructeur een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving en de komende generaties. 

Omdat individueel handelen de beste manier is om te werken voor het algemeen belang, garandeert SEAT dat elk voertuig dat van de montageband loopt, aan de strengste milieueisen voldoet.

Die garantie strekt zich uit tot de recyclage, die zelf ook tot in de kleinste details wordt geprogrammeerd en geoptimaliseerd.Dankzij doorgedreven onderzoek naar nieuwe en milieuvriendelijke technologieën en dankzij de voortdurende verfijning van de recyclageprocedures, loopt onze groep vandaag vooruit op de milieuwetgeving. De Volkswagen groep werkt samen met eersteklaspartners voor het bestuderen en ontwikkelen van nieuwe methodes voor het verwerken van vermalen afval en schept zo meer mogelijkheden voor recyclage en het aanwenden van energie. De Volkswagen groep voert sinds 1989 gedetailleerde demontagewerken uit op zijn eigen voertuigen. De resultaten daarvan worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe auto’s, teneinde het demonteren en de kenmerken voor hergebruik en recyclage van onze voertuigen voortdurend te verbeteren. 

Om het zuiver maken van wrakken en het demonteren te vergemakkelijken, heeft de Volkswagen groep met andere automobielconstructeurs samengewerkt voor het ontwikkelen van een informatiedatabank die IDIS (International Dismantling Information System) heet. IDIS bevat gegevens over de materialen waaruit onderdelen bestaan, over het aftappen van de vloeistoffen, over het verwerken van pyrotechnische elementen enz., evenals informatie over alle speciale werktuigen die daarvoor nodig zijn. IDIS is een internationaal platform en kan door eenieder die wrakken demonteert, worden geraadpleegd om informatie in te winnen over gevaarlijk afval.

Sinds 1947, biedt de Volkswagen groep een “standaardruil”-programma aan. In het kader van dit programma worden wisselstukken hersteld en aan de klanten aangeboden met dezelfde waarborg als nieuwe onderdelen en tegen een zeer voordelige prijs. Sinds de start in 1947, konden meer dan 7 miljoen motoren en 2 miljoen versnellingsbakken een nieuw leven beginnen, dankzij dit programma.

Het kernbegrip van ons milieubeleid is “recyclage”. Wij willen veel meer bereiken dan het louter vermijden van vervuiling. Daarom hebben wij een groot netwerk van erkende verzamel- en demontagecentra opgericht, waarbij u uw voertuig aan het einde van zijn levenscyclus kunt toevertrouwen. Het gaat daarbij niet enkel om recyclage, maar om een echte ecologische opwaardering. Omdat de natuur ons kostbaarste goed is.

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Alle informartie over het brandstofverbruike en CO2-uitstoot van onze wagens vindt u op onze website, maar ook hier.

Overname van wrakken

Een auto bestaat dikwijls uit meer dan een ton uiteenlopende materialen, die soms schadelijk zijn voor het milieu en moeilijk kunnen worden gerecycleerd. Volgens Febiac, worden er elk jaar bijna 175.000 wagens geschrapt en buiten dienst gesteld en is de verwerking daarvan dikwijls onvoldoende, om niet te zeggen ondermaats. Ten aanzien van die moeilijke situatie, hebben de autoconstructeurs en de overheid beslist de overname van wrakken te reglementeren via een milieubeleidsovereenkomst (MBO). Een overeenkomst die wij vanzelfsprekend uit alle kracht naleven en promoten.

Elk voertuig dat buiten dienst wordt gesteld, moet binnen een bepaalde termijn bij een erkend centrum worden aangeboden. Dat centrum is de enige instantie die het recht heeft een afbraakcertificaat uit te reiken, waarop vermeld staat dat het voertuig op reglementaire wijze werd afgebroken. De informatie over het voertuig wordt verstuurd naar Febelauto, het organisme dat instaat voor het beheer van de buiten dienst gestelde voertuigen, dat ze op haar beurt doorgeeft aan de Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen (DIV), zodat elk afgebroken voertuig kan worden geschrapt uit de databank van de geregistreerde voertuigen. De recyclage gebeurt vervolgens in vier fasen en wordt uitgevoerd door professionele technici. 

Tijdens de eerste fase, het zuiveren, worden alle gevaarlijke vloeistoffen en componenten uit het voertuig verwijderd. Bij het ontmantelen, worden de wisselstukken van het voertuig gedemonteerd om opnieuw te worden gebruikt. Vervolgens wordt het karkas van het voertuig samengedrukt, versneden of vermaald. Dat is de eigenlijke afbraak. Door het recycleren, kunnen de materialen uiteindelijk een nieuw leven beginnen.

Meer inlichtingen:

Adressen van de aanbevolen centra waar u uw wrak gratis kan afleveren: 

Valorauto Belgium
Wervikstraat, 320 - 8930 MENEN
tel : 056/52.13.00

 

Valorauto Belgium
Louis coiseaukaai, 15 - 8000 BRUGGE
tel : 050/44.59.90

 

Valorauto Belgium
Rue des Artisans, 10 - 7822 ATH GHISLENGHIEN
tel : 068/25.07.50

 

Valorauto Belgium
Rue de la Hamaide, 75 - 7333 TERTRE
tel : 065/52.94.00

 

Belgian Car Recycling
Land van Waaslaan, Haven 1201 - 9130 KALLO
tel : 03/575.05.75

 

Belgian Car Recycling
Boomsesteenweg, 170 - 2830 WILLEBROEK
tel : 03/860.94.80

 

Car End
Scheepzatestraat, 5 - 9000 GENT
tel : 09/251.32.53
 


Deze informatie werd opgesteld ingevolge het Koninklijk Besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen, art. 5 § 1. Deze informatie wordt u verstrekt in samenwerking met de vzw Febelauto, het organisme dat instaat voor het beheer van buiten dienst gestelde voertuigen, Woluwedal 46 bus 13 te 1200 Brussel.