nl:Waarom SEAT ?:Legal Note BE/NL

Wettelijke mededeling

Algemene voorwaarden van de website van SEAT

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door D’Ieteren Automotive SA/NV - Maliestraat 50 te B-1050 Brussel, Société actionnaire : D’Ieteren SA/NV, Btw : BE0466.909.993. Fax: 02/556.35.08 (hierna 'D'Ieteren' genoemd). In geval van problemen dient u contact op te nemen met de webmaster – info@seat.be – tel. 02/556.35.22.

Intellectuele-eigendomsrecht


De gebruiker erkent formeel dat de voorstelling, de inhoud, de merken en de logo's en alle informatie en gegevens op de website beschermd zijn door intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en dat ze eigendom blijven van D'Ieteren en zijn informatieverstrekkers en onderworpen zijn aan een disclaimer.

De voorstelling, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, wijziging en elk gebruik voor commerciële doeleinden van deze website (of een deel ervan) en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D'Ieteren. Het is bovendien verboden om de website te gebruiken voor onwettige doeleinden. De webpagina's van D'Ieteren mogen echter wel afgedrukt worden voor privégebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Als een van de bepalingen van deze voorwaarden niet toepasbaar is of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle intranet- en extranetinitiatieven van D'Ieteren.

D'Ieteren behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte gebracht worden op deze website of via e-mail.

Verantwoordelijkheden, juistheid van de informatie

 • D'Ieteren en zijn informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit virussen in welke vorm dan ook, uit (een) bug(s) of uit een programma dat of een toepassing die niet compatibel is met de infrastructuur waarvan de gebruiker gebruikmaakt, of voor schade die de gebruiker lijdt door een panne, onderbreking of fout, ontwikkeling, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, uitschakeling van het telefoonnetwerk of de ermee samenhangende netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of een fout van derden of van de gebruiker, en in geval van gebeurtenissen buiten de wil van D'Ieteren om.
 • De gebruiker zal deze website niet op zo'n manier gebruiken dat dit gebruik schade berokkent aan derden of aan het imago van D'Ieteren, door de opname van onjuiste of beledigende informatie.
 • Sommige modellen en onderdelen die op deze website afgebeeld worden, kunnen lichtjes verschillen van de werkelijke uitvoeringen. De afgebeelde kleuren geven enkel een algemeen beeld van de werkelijke kleuren en zijn met name afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente gegevens die bekend waren op het moment dat de website ontworpen werd. D'Ieteren wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele fouten af. D'Ieteren behoudt zich bovendien het recht voor om te allen tijde prijswijzigingen door te voeren en de constructie en de uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting om dienovereenkomstig de eerder geleverde producten aan te passen.
 • De informatie op deze website is louter indicatief en vormt in geen geval een contractueel aanbod dat ons of het SEAT-concessienetwerk kan binden. Er kunnen zich zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen voordoen in de prijzen en de productieprogramma's. Onze producten kunnen tijdelijk beïnvloed worden door gebeurtenissen buiten onze wil om. De gegevens op deze website zijn dan ook illustratief. U kunt contact opnemen met uw SEAT-concessiehouder voor precieze informatie met betrekking tot de prijzen, de specificaties van de voertuigen, de leveringstermijn, de algemene verkoopvoorwaarden en de omvang van onze garanties.
  De gebruiker erkent dat D'Ieteren het recht heeft om te allen tijde de beschikbaarheid van deze website op te schorten voor onderhoud en om hem bij te werken.
 • Hyperlinks: Deze website of een aanverwante dienst kan mogelijk een link naar een andere website bevatten die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link wordt echter louter illustratief gegeven en D'Ieteren geeft geen enkele garantie met betrekking tot enige andere website waartoe de gebruiker mogelijk toegang krijgt via deze website. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent in geen geval dat D'Ieteren het eens is met hun inhoud of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze andere website aanvaardt.
  Als het bestelde voertuig meerdere uitrustingen van eenzelfde type (standaard/pack/optie) omvat, zal slechts één uitrusting naar keuze van de verkoper geleverd worden zonder aanpassing van de prijs.

De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval recht geven op enige financiële vergoeding.

Verwerking van persoonsgegevens

U vindt alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens op:

www.dieteren.be/nl/privacypolicy

U vindt alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor een kredietaanvraag op:

www.vdfin.be/loginnl/nl/footer/privacy-notice.aspx

Automatische opslag van niet-persoonlijke identificatiegegevens

In bepaalde gevallen verzamelt D'Ieteren niet-persoonlijke gegevens, zoals de versie van de browser die of het besturingssysteem dat door een bezoeker gebruikt wordt, of de domeinnaam van de website waarlangs hij op de website van D'Ieteren terechtgekomen is.

Advertenties

D'Ieteren biedt de gebruikers de mogelijkheid om advertenties op de website te plaatsen. D'Ieteren biedt de gebruiker enkel een platform voor contact waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. D'Ieteren wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze advertenties en hun gevolgen af.

D'Ieteren biedt geen enkele garantie met betrekking tot de diensten die verworven of verkregen worden door de webservice van D'Ieteren.

De gebruiker erkent dat D'Ieteren niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit exploitatieverlies, gederfde winst, verlies van besparingen of verlies van commerciële opportuniteiten), voortvloeiend uit het gebruik van de dienst door de gebruiker of een derde, of uit de onderbreking of stopzetting van de dienst.

Cookiebeleid

  • Wat zijn cookies?
   Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden in de browser van de computer van de gebruiker om zijn activiteit te registreren. Ze versturen een anonieme ID, die opgeslagen wordt op die computer en die het surfen vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door de gebruikers die zich al geregistreerd hebben, toegang te bieden tot zones, diensten, promoties of wedstrijden die aan hen voorbehouden zijn zonder dat ze zich bij elk bezoek moeten aanmelden. Cookies kunnen ook dienen om het aantal keren dat de website geraadpleegd wordt, het aantal bezoeken en de surfinstellingen te analyseren, de duur van een sessie te berekenen en/of de stroom en de toegangen te controleren. De gebruiker wordt erop gewezen dat de website cookies gebruikt.
   D'Ieteren nv beschikt over de passende tools om de toelating van de gebruiker te verkrijgen met het oog op de installatie van de vereiste cookies. Overeenkomstig de geldende wetgeving moet echter worden opgemerkt dat (i) als de configuratie van de browser gewijzigd wordt en de beperkingen die het opslaan van de cookies verhinderen, hierdoor uitgeschakeld worden, de gebruiker geacht wordt zijn toestemming voor het gebruik van de cookies gegeven te hebben, en dat (ii) zijn verklaring van vrijwillige toestemming niet nodig is voor de installatie van cookies die strikt voorbehouden zijn voor een dienstverlening die uitdrukkelijk door hemzelf gevraagd is (door middel van een voorafgaande inschrijving).
  • Infos
   De realisatie van deze internetsite vereist de installatie van "cookies". Een "cookie" stelt ons niet in staat u te identificeren. Het verzamelt informatie over de surfbewegingen van uw computer op onze site (de pagina's die worden geraadpleegd, de datum en het uur van raadpleging, etc.) om meer inzicht te verwerven in onze gebruikers en hun gebruik van onze internetsite. Cookies helpen ons onze site aan te passen op basis van uw behoeften. Dit type van informatie wordt niet verspreid buiten de Volkswagen-groep. Het wordt ook niet gebruikt om u ongevraagde mededelingen toe te sturen.
  • Dieteren gebruikt de volgende cookies:
   Functionele cookies - Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van onze internetsites te verbeteren, om het gebruik ervan aangenamer te maken voor de bezoeker en om de bezoeker een meer geïndividualiseerde surfervaring te verschaffen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over cookies die uw voorkeuren registreren.
   Prestatiecookies - Deze internetsite maakt ook gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze internetsites gebruiken, en dat om de content ervan te verbeteren, ze beter aan te passen aan de wensen van bezoekers en ze gebruikersvriendelijker te maken. Zo bestaat er bijvoorbeeld een cookie dat het aantal unieke bezoekers telt en een ander dat analyseert welke de meest populaire pagina's zijn.
   Third party/marketingcookies - De internetsite bevat ook elementen die afkomstig zijn van derden, zoals audiovisuele diensten, links naar sociale media of reclame.
  • De gebruikte cookies:
   Naam van het cookie
  OorsprongDoel van het cookieVervalt na…   
  AMCV_F050097853468AB40A490
  D4C%40AdobeOrg
  Adobe Marketing CloudID van de bezoeker aan de Adobe Marketing Cloud.2 jaar
  __a0s_connectionTimeAdobeSlaat de datum op van het eerste bezoek van de gebruiker aan de website van SEAT.2 jaar
  __a0s_chosenCar AdobeSlaat de huidige gekozen auto op.Browsersessie
  __a0u_hasNumConf AdobeSlaat op hoeveel configuraties de gebruiker heeft.2 jaar
  __a0s_carCurrencyTotal AdobeSlaat valuta en geldbedrag dat toegevoegd wordt in de functies op.Browsersessie
  __a0s_invisit AdobeSlaat een boolean op om te achterhalen of de gebruiker bij het huidige bezoek blijft.30 minuten
  __a0s_isLanding AdobeSlaat de landingspagina op waarlangs de gebruiker op de website van SEAT terechtgekomen is.Browsersessie
  __a0s_ppv AdobeSlaat de parameter van de vorige paginaweergave op om het percentage bekeken pagina's te achterhalen.Browsersessie
  __a0s_ppvl AdobeSlaat extra parameters op om het percentage bekeken pagina's te achterhalen.Browsersessie
  __a0s_previousPageName AdobeSlaat de naam van de vorige pagina op.30 minuten
  __a0s_previousReferrer AdobeSlaat de vorige verwijzer op.30 minuten
  __a0u_pageViews AdobeSlaat een aantal bekeken pagina's op, voor bezoek en bezoeker.2 jaar
  __a0z_daysLastVisit AdobeSlaat de tijd sinds het laatste bezoek van de gebruiker aan de website op in milliseconden.3 jaar
  __a0s_visitTimeCount AdobeSlaat de duur van het bezoek aan de website op in milliseconden.Browsersessie
  __a0z_visitorTimeCount Adobe Slaat de tijd die de bezoeker doorbrengt op de website, op in milliseconden.2 jaar
  __a0z_daysLastVisit_s Adobe Slaat leesbare tekst sinds laatste bezoek van de gebruiker op.30 minuten
  __a0z_newRepeat Adobe Slaat New/Repeat op. Dit hangt ervan af of de gebruiker de website van SEAT voor het eerst bezoekt of niet.2 jaar
  __a0z_visitNum Adobe Slaat een teller voor het aantal bezoeken op.2 jaar
  _sdsat_landing_page Adobe DTM Slaat de landingspagina op waarlangs de gebruiker op de website van SEAT terechtgekomen is, en de tijd in milliseconden.Browsersessie
  _sdsat_lt_pages_viewed Adobe DTM Slaat een speciale teller van de laatst bekeken pagina’s op.2 jaar
  _sdsat_pages_viewed Adobe DTM Slaat een teller van de bekeken pagina's op.Browsersessie
  _sdsat_session_count Adobe DTM Slaat een sessieteller op.2 jaar
  _sdsat_traffic_source Adobe DTM Slaat de naam van de landingspagina op waarlangs de gebruiker bij SEAT terechtgekomen is.Browsersessie
  s_cc Adobe Analytics Slaat op of de cookies ingeschakeld zijn (gewoon ingesteld op 'waar').Browsersessie
  s_pvs Adobe Analytics Slaat een teller van de bekeken pagina's op.Browsersessie
  s_tspent Adobe Analytics Slaat de duur van het bezoek op in milliseconden.Browsersessie
  s_sq Adobe AnalyticsSlaat informatie op over de vorige link waarop de gebruiker geklikt heeft.Browsersessie
  mbox Adobe Target StandardSlaat een aantal waarden op om te beheren hoe uw bezoekers gerichte campagnes ervaren.2 weken

  Onverminderd het voorgaande kan de gebruiker zijn browser zo instellen dat hij een melding krijgt wanneer er cookies ontvangen worden en dat hun installatie in het systeem verhinderd wordt1.

  Bedenk echter ook dat, als u de cookies uitschakelt, dit de surfprestaties op de website kan beïnvloeden. Voor meer informatie kunt u de instructies en gebruikshandleidingen voor uw browser raadplegen.

  Mogelijk zijn bepaalde cookies die op deze website gebruikt worden, niet verbonden met D'Ieteren nv. Dat komt omdat de inhoud van sommige pagina's van de website afkomstig is van andere websites van derden (bijvoorbeeld een YouTube-video). D'Ieteren nv kan de configuratie van deze cookies niet controleren, omdat hun inhoud afkomstig is van een andere website. Als u van plan bent om uw voorkeuren met betrekking tot de cookie-instellingen te wijzigen, raden wij u aan om de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie.

  1 Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, gaat u naar het menu 'Tools'. Daar kiest u 'Internetopties' en vervolgens 'Privacy'.
  Als u Firefox gebruikt op een Mac, gaat u naar het menu 'Voorkeuren'. Daar kiest u 'Privacy' en gaat u naar de rubriek 'De cookies weergeven'. Op een Windows-pc gaat u naar het menu 'Tools'. Daar kiest u 'Opties' en vervolgens 'Privacy'. In de rubriek 'Bewaringsregels' kiest u 'De gepersonaliseerde instellingen voor de geschiedenis gebruiken'.
  Als u Safari gebruikt, gaat u naar het menu 'Voorkeuren' en kiest u 'Privacy'.
  Als u Google Chrome gebruikt, gaat u naar het menu 'Tools'. Daar kiest u 'Opties' ('Voorkeuren' op Mac) en vervolgens 'Geavanceerde opties'. Klik vervolgens op 'Instellingen' en daarna op 'Vertrouwelijkheid'. In het dialoogvenster dat verschijnt, kiest u 'Inhoudsinstellingen'.

  © 2018 D'Ieteren nv. Alle rechten voorbehouden.

  Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en voor deze algemene voorwaarden. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

  Controle-instantie

  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene directie kmo-beleid
  WTC III
  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel
  Tel.: + 32.2.277.72.37
  Fax: +32.2.277.53.51