2020.0.1.0 BE/NL

CNG-ACTIE SEAT I.S.M. DATS 24

WEDSTRIJDREGLEMENT

De ‘CNG-wedstrijd SEAT i.s.m. DATS 24’, hierna 'de Wedstrijd' genoemd, is een gratis wedstrijd die georganiseerd wordt door D'Ieteren nv, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, en met ondernemingsnummer 0403.448.140 (de correspondentie voor SEAT Import moet geadresseerd worden aan: SEAT Import, Arthur de Coninckstraat 3, 3070 Kortenberg) in samenwerking met DATS 24 (DATS 24, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en met ondernemingsnummer 0893.096.618), hierna samen 'de Organisator' genoemd.

De Wedstrijd begint op 01/01/2020 om 00u01 en eindigt op 31/01/2020 om 23u59. Ze vindt uitsluitend op Belgisch grondgebied plaats.

Dit reglement stelt de algemene deelnamevoorwaarden vast die gelden voor de Wedstrijd.

De deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement in, met inbegrip van elke wijziging die er later mogelijk aan aangebracht wordt.

Deelname aan de wedstrijd is strikt voorbehouden aan particuliere klanten die een SEAT CNG-auto (Ibiza, Arona, Leon of Leon Break) kopen tijdens de periode van de wedstrijd bij een Belgische SEAT verdeler. 

Elke fysieke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in België kan deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd: personen die meegewerkt hebben aan de organisatie van de Wedstrijd, rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de Organisator en zijn gelieerde ondernemingen en familieleden van de voornoemde personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten. 

De deelname is strikt nominatief en gedurende de volledige duur van de Wedstrijd beperkt tot één deelname per persoon. Deelnemers mogen in geen geval onder verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers meedoen.

Georganiseerde deelnames aan de Wedstrijd zullen als onrechtmatig beschouwd worden en zullen automatisch leiden tot de annulatie van deze deelnames.

Deelname met behulp van een ander programma dan hetgeen de Organisator voorstelt, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en tot mogelijke gerechtelijke vervolging wegens inbreuken op het auteursrecht. De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt een eerlijke houding en de volledige naleving van dit reglement en van de rechten van de andere deelnemers.

De schending van een van de voornoemde regels of gevallen van misbruik en bedrog zullen bestraft worden met de diskwalificatie van rechtswege van de deelnemer voor al zijn deelnames en voor de volledige duur van de Wedstrijd. 

De Wedstrijd wordt aangekondigd via verschillende kanalen: de site SEAT.be, de Salonfolder van SEAT, een DATS 24 flyer, de sociale mediakanalen van SEAT import alsook die van DATS 24, en de communicatie bij de SEAT verdelers zelf.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer een wedstrijdformulier leesbaar, juist en volledig invullen, alsook een getekende bestelbon van zijn nieuwe CNG-auto indienen. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met betrekking tot het ter beschikking gestelde deelnemingsformulier.

Onvolledige, onjuiste, onleesbare of gekopieerde formulieren worden niet aanvaard. 

Aan elke geldige deelname wordt een kans om te winnen toegekend. 

De Wedstrijd omvat de volgende vragen:

- Een wedstrijdvraag: Welke volgende SEAT modellen bestaan ook in CNG-uitvoering: Ibiza, Leon 5D, Leon Break, Arona.

- Een schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd tussen 01/01/2020 en 31/01/2020 ?

Deelname aan de wedstrijd is strikt voorbehouden aan klanten die een SEAT-auto kopen in de periode van de CNG-actie van 01/01/2020 tot en met 31/01/2020.

De 7 deelnemers waarvan het antwoord het dichtst het correcte antwoord benaderd, zijn de winnaars. 

In geval van een ex-aequo, wordt degene die zijn deelnameformulier als eerste heeft ingediend als winnaar aangeduid. Indien nodig wordt de uiteindelijke winnaar getrokken uit de ex-aequo ’s.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door de organisator door een mail naar het mailadres dat op het deelnameformulier staat.

De prijs is: De prijs is: 1 van de 7 CNG-tankkaarten ter waarde van €4.200 per kaart, alle taksen inbegrepen (berekening gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3,5 kg/100 km en een gereden afstand van 15.000 km/jaar wat neerkomt op een equivalent van 8 jaar gratis CNG), u aangeboden door DATS 24. De waarde van € 4.200 zal enkel beschikbaar zijn op de CNG-tankkaart van DATS 24 en zal in geen enkel geval cash uitbetaald worden.

Bij het identificeren van de winnaar moet de winnaar een kopie van zijn identiteitskaart tonen. Als de gegevens op het deelnameformulier niet identiek zijn aan die op zijn identiteitskaart, wordt de prijs niet toegekend. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de informatie die hij tijdens zijn deelname verstrekt, inclusief zijn contactinformatie, correct en waarheidsgetrouw is en dat het hem in staat stelt deel te nemen aan de Wedstrijd en, in voorkomend geval, te profiteren van de prijs die hij zou hebben verdiend.

De prijs moet binnen de in de e-mail aan de winnaar geadresseerde deadline worden ontvangen, zoniet zal de prijs verloren zijn.

De prijs is persoonlijk en ondeelbaar en kan niet omgeruild worden tegen contant geld en niet overgedragen worden aan een derde. Hij moet aanvaard worden zoals hierboven beschreven.

De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot de prijs en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die hij (on)rechtstreeks zou kunnen veroorzaken.

De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde gegevens die door de deelnemer meegedeeld worden (zoals een fout of onbekend adres van de deelnemer). 

Als onvoorziene of oncontroleerbare omstandigheden dit rechtvaardigen, behoudt de Organisator zich het recht voor de Wedstrijd te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat hij tot enige 3 schadevergoeding gehouden is tegenover een deelnemer of zelfs een derde. 

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig feit dat niet aan hem toegeschreven kan worden, met name in geval van de onbeschikbaarheid van de website, van technische defecten die de voortzetting van het spel onmogelijk maken, van storingen van het internet die het goede verloop van het spel verhinderen, van onderbrekingen, van vertragingen bij de verzending van gegevens, van defecten van de computer van de deelnemer of enig ander probleem dat verband houdt met de communicatienetwerken, de servers, de internetproviders, de computerapparatuur of de software, van het verlies van gegevens, van de gevolgen van virussen, anomalieën, van elk technisch defect en elke hardware- of softwarefout van welke aard dan ook die de mogelijkheid om deel te nemen aan het spel verhinderd of beperkt heeft, van fouten bij het vervoer van loten, van het verlies van deze loten tijdens hun verzending, van hun niet-ontvangst, van hun beschadiging of van hun laattijdige levering.

Elke klacht met betrekking tot deze Wedstrijd moet binnen de 7 dagen na het einde van de Wedstrijd schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van de Organisator.

Klachten kunnen in geen geval mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten die buiten deze termijn ingediend worden of die niet schriftelijk zijn, zullen niet behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk zijn of de hierboven vermelde termijnen niet naleven, zullen niet behandeld worden.

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. D'Ieteren, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, is de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

Bij bevestiging van de opt-in kunnen de gegevens van de deelnemers opgenomen worden in een database en zullen ze indien nodig door D'Ieteren gebruikt worden voor commerciële en reclamedoeleinden.

Elke vraag hieromtrent kan per post op het voornoemde adres of per e-mail via het e-mailadres customercare@dieteren.be aan D'Ieteren gericht worden.

Informatie met betrekking tot de soorten gegevens die verwerkt worden, de verwerkingsdoeleinden en de uitoefening van de rechten op dit gebied (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op verbetering, recht op vergetelheid, recht van verzet tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten) kan op eenvoudig verzoek schriftelijk verkregen worden per brief gericht aan D'Ieteren en kan geraadpleegd worden op de website www.dieteren.be/nl/privacybeleid.

Het reglement is verkrijgbaar bij alle officiële SEAT concessies van het D'Ieteren-netwerk.

Alle kosten gerelateerd aan de deelname aan de Wedstrijd (verplaatsingen, telefoon, internetverbinding, enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval de deelnamekosten terugvorderen van de Organisator.

Het antwoord dat gegeven moet worden bij een situatie die niet voorzien is in dit reglement zal door de Organisator gegeven worden. Zijn beslissing is niet vatbaar voor beroep.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 

 

¹ Een benzineversie die de pk’s van de CNG-auto het meest benadert. Ibiza Style: 1.0 TSI 95 ch 5v – 18.440 € versus 1.0 TGI 90 ch 6v - 19.410 €. Arona Style: 1L TSI 95 ch 5v – 20.470 € versus 1L TGI 90 ch 6v – 21.350 €. Leon Move Ultimate: 1.5 TSI 130 ch 6v – 25.109 € versus 5 TGI 130 ch 6v – 26.059 €. Leon Break Move Ultimate: 1.5 TSI 130 ch 6v – 26.059 € versus 1.5 TGI 130 ch 6v – 26.999 €.